Διαγωνισμός

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
03/10/2019 08:34
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
03/10/2019 08:34
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
09/10/2019 17:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
558
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
Β΄ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Παρατηρήσεις

Ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στο επισυναπτόμενο αρχείο με τις οδηγίες για προμηθευτές.

Διευκρινίσεις

03/10/2019 08:53

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
1. Ανάλογα με το είδος της παραγγελίας, η παράδοση θα γίνεται εργάσιμες ημέρες από 08:00-11:00 στις αντίστοιχες αποθήκες (Υγειονομικού Υλικού – Παγίων και Υπηρεσιών – Καθαριότητας – Γραφικής Ύλης – Τεχνικών Υλικών) και η παραλαβή θα γίνεται από τους αρμόδιους υπάλληλους.
2. Για κάθε προσφερόμενο είδος θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός τιμολόγησης της εταιρίας σας.
3. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν τη προβλεπόμενη σήμανση CE.
4. Για κάθε προσφερόμενο είδος να αναφέρετε τους κωδικούς ΕΚΕΒΥΛ, ΕΚΑΠΤΥ, GMDN και CPV.
5. Παρακαλούμε να προσαρμόσετε τις τιμές σας σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. (εφ’ όσον υπάρχει αντιστοίχιση), τις οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνει. Σε περίπτωση που το είδος δεν ταυτοποιείται στο Παρατηρητήριο Τιμών, πρέπει να υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση επί ποινή αποκλεισμού.
6. Στην επισυναπτόμενη προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός διαγωνισμού και το ελάχιστο χρονικό διάστημα παράδοσης τους από την ημέρα λήψης της παραγγελίας (όχι πέραν των επτά ημερών).
7. Η ισχύς της προσφοράς παρακαλούμε να είναι τουλάχιστον ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗΣ (12 μήνες) διάρκειας.
8. Η προσφορά σας θα είναι αποδεκτή, εφόσον πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο μέσω της πλατφόρμας iSupplies. Σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα, ενημερώστε μας έγκαιρα, όσο είναι ενεργός ο διαγωνισμός, για να δοθεί παράταση.
9. Οι εταιρείες θα πρέπει να συνυποβάλλουν μαζί με την προσφορά και τα πιστοποιητικά σήμανσης CE, ISO 9001, ISO 13485 και ΚΥΑ 1348 στην πλατφόρμα iSupplies.
10. Η προσφορά σας να κατατεθεί και σε συνημμένο αρχείο. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Θα λαμβάνεται υπόψη ΜΟΝΟ η τιμή που έχει καταχωρηθεί στο σύστημα.
11. Σε περίπτωση που ζητείται δείγμα για κάποιο είδος, να αποστέλλεται στο Γραφείο Προμηθειών εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από το πέρας της ημερομηνίας λήξης υποβολής προσφορών.
12. Στην περίπτωση που το αίτημα ΣΥΝΟΛΙΚΑ ξεπερνά την αξία των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), παρακαλούμε όπως επισυνάπτονται στην πλατφόρμα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ,ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΕΜΗ,ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ όπου υπάρχει ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ)
13. Οι εταιρείες θα πρέπει να συνυποβάλλουν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικό εγγραφής στο ΕΜΠΑ, βεβαίωση ανακύκλωσης και υποχρεωτικά πρέπει να αναγράφεται για κάθε είδος ο κωδικός αποθήκης του προμηθευτή και ο κωδικός εργοστασίου.
14. Η παράδοση της ποσότητας της κάθε παραγγελίας να εκτελείτε εφάπαξ στο σύνολο της και όχι μερικώς.
15. Στοιχεία Επικοινωνίας: Email: promithies@kavalahospital.gr Τηλ 2513501272 Φαξ 2513501271

Υπό Προμήθεια Είδη